tập đoàn pacific healthcare

Giới thiệu hệ sinh thái Tập đoàn Pacific Healthcare Ecosystem Vietnam

Hệ sinh thái Tập đoàn Pacific Healthcare Ecosystem Vietnam ra đời nhằm mục đích nâng cao chất lượng sức khỏe và trí tuệ cho...

Hiểu hơn về Pacific Healthcare Ecosystem

Hỏi: Tại sao ông chọn mô hình đầu tư Bệnh viện kết hợp công tư mà không đầu tư đơn thuần Bệnh viện tư? Chủ...