pacific ecosystem

Hiểu hơn về Pacific Healthcare Ecosystem

Hỏi: Tại sao ông chọn mô hình đầu tư Bệnh viện kết hợp công tư mà không đầu tư đơn thuần Bệnh viện tư? Chủ...