chủ tịch pacific healthcare Ecosystem

Chân dung Tổng Giám đốc – Chủ tịch Tập đoàn Pacific Healthcare Ecosystem

"Đầu năm 2019, Chính phủ cũng đã đồng ý về nguyên tắc cho thí điểm sử dụng tài khoản viễn thông để thanh toán...