Lưu trữ hàng tháng: December, 2020

Tự hào Anh Sử Duy Bin, Phan Thanh Bình được trình diễn số hóa trong y tế với sự tham gia của lãnh đạo...

Chúc mừng anh Sử Duy Bin đã được trình diễn công nghệ số trong y tế  với sự chủ trì của các Bộ Trưởng...