Lưu trữ hàng tháng: July, 2019

Công ty mẹ Nha Khoa Kim được tập đoàn đầu tư ngoại khác Úc và Singapore rót tiếp hơn 120 tỉ cho đợt 2

Sau lần 1, Quỹ đầu tư Châu Âu đó rót hơn 320 tỉ để Nha Khoa Kim hoàn thiện. Nay vòng gọi vốn tiếp...