Lưu trữ hàng tháng: April, 2019

Quá trình hình thành Nha Khoa Kim và Pacific Holdings

Nha khoa Kim được thành lập vào năm 2016, là thành viên của Tập đoàn Pacific Holdings với một niềm tin làm sao phát...

IFC tổ chức tài chính của Ngân Hàng Thế giới nghiên cứu hợp tác cùng Pacific Holdings

https://disclosures.ifc.org/#/projectDetail/SII/41686 Đại diện Việt Nam chúng ta Pacific Holdings được mời thảo luận bàn tròn cùng với thành viên IFC và lãnh đạo của vài...